'Interferences' by Marta Pokojowczyk on 'mantelillo veneziano' handwoven canvas...

'Horizon' oil on 'mantelillo veneziano' handwoven canvas,130 x 55 cm. 2017

detail, 'Horizon' oil on 'mantelillo veneziano' handwoven canvas